ای وجـــــــودی که وجــــــودم

ز وجـــــودت به وجــــودت

آمده اســــــــــــــت

جــــــــــان مـــــــن به قــــــــربـــــان

وجــــــــــودت کــــــــه وجـــــــــــودم ز

وجــــــــــودت به وجــــــــــود آمـــــــده

اســـــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــادر،،،،!

نعمت الله سیادت مقدم

 1,433 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه