دسته: نوشته های نعمت الله سیادت مقدم

نوامبر 26
شعر معشوق نامی – نعمت الله سیادت مقدم

رفتم بر دم در خانه معشوق سنگین نامـــــــــی در زدم  آمد در گشود و کردم سلامــــــــی…

نوامبر 13
شعر دلم شکستی – نعمت الله سیادت مقدم

شکستی بس از تو دیــــدم ولـــــــــــع به که ندادی جــــز شاعر شیــــرازی مــــــرحوم…

نوامبر 12
غزل نام تو (بهشت) – نعمت الله سیادت مقدم

در غـــزل هایـم نمیبـــردم نام تــــــو را همان قــدر که تــــــو حساس بـــــودی روی…

نوامبر 11
شعر نبودی دلم هی – نعمت الله سیادت مقدم

نبـــودی روز و شـــب غصه ها میخـــوردم در نبـــودت و میــــزدم نــــی! بی وفـــا…

نوامبر 11
شعر عشق یار پیشین – نعمت الله سیادت مقدم

عشــــق اگر یـــار اســــــت مـن عـمــری سـوی یـــــار دویــــدم!! خـزیـــدن که چــه…

نوامبر 02
شعر بیقرارم – نعمت الله سیادت مقدم

بـی قــرارم برای دیـــدنت شرارها شعــــله بر جانم میشکد برای دیدنـــت بــاید باشـــم…

نوامبر 02
شعر یار رحیم و حمیده بگیرید – نعمت الله سیادت مقدم

بــــگردیـــد و بـــگیـــریــد یـار خـــــوب رحــــیم و حمیــــده من که گشتـــم گیتی…

نوامبر 02
شعر دوران بد – نعمت الله سیادت مقدم

شدم در همان دوران نوجوانی انتهای رطـــب در سخن با مهتران بالاتر ز ادب سخن خردمندانه…

اکتبر 27
شعر نغمه ها برای تو – نعمت الله سیادت مقدم

نغـــمه ها میخوانم در وصف تو گــــــر چه خود نغمــــه هایم دوسندارم ولی مــــــن فقط…

اکتبر 27
شعر به اعتبار تو – نعمت الله سیادت مقدم

شــــب اســـــت در به در این کــــــــوچه ها پــــر از دردم فقیـــــــرو خســــــته…

اکتبر 22
شعر حسرت چشمان سیاهت – نعمت الله سیادت مقدم

حســـرت  چشـــمان سیاهــــت گــرفتارم کــرد! ز غـــزل بیــزار بـــودم و عاقبــت غــزل…

اکتبر 22
شعر باز گذر از آن ره سخت کردم – نعمت الله سیادت مقدم

باز گــذر از ایــن ره صعـب کــــردم بــرای دیـــدن تـــــو کـــوله پشتـــــی گـــم…

اکتبر 20
شعر امشب مه شمسش جاودانیست – نعمت الله سیادت مقدم

به گمــــانم امشــــب مه شمسش جـــــاودانیســـــــت بخدا میشـــــکنم استخوان آنکــــس…

اکتبر 20
شعر گوهرش – نعمت الله سیادت مقدم

گوهــــرش سیمــــگون تنــــش سفتــــو صخــــره ای دنــــــدان طمـــــع را کنـــده…

اکتبر 20
شعر زیبا روی کورد – نعمت الله سیادت مقدم

زیبــــــای دوران ها دلـــــم بـــرده این بـــــار دل شاعــــر لــــر معاصر بــرده…

اکتبر 14
شعر دختـــر مردم – نعمت الله سیادت مقدم

بـــــهار اومـــــد گــــــل گـــــندم مــــــن ایـــــــکوشـــــــــت قشنــــــــگی…

اکتبر 12
شعر مادر – نعمت الله سیادت مقدم

ای وجـــــــودی که وجــــــودم ز وجـــــودت به وجــــودت آمده اســــــــــــــت…

اکتبر 12
شعر شب درد است – نعمت الله سیادت مقدم

شــــــب های گیتـــی همـــــه پـــــر ز درد اســــــــت مـــــن مـــــرد آمــــده ام…

اکتبر 12
شعر درد نبودنت امشب – نعمت الله سیادت مقدم

ســـــخت ز این بی تـــو بـــودن درد میکشم و بی تـــاب شـــده فرقــــم امشـــــب درد…