شعر مولود زهرا (س) – حسن مصطفایی دهنوی

« مولود زهرا (س) »
زهره ي زهراي اطهر1 تا به دنيا ديده شد
باعث نور هدايت ، در جهان گرديده شد
چهره ي مولود زهرا(س) تا بيامد بر زمين
چون دُرِ2 درياي عفّت ،بر زمين تابيده شد
چهره ي نوراني آن را محمد(ص) تا كه ديد
حمد خلاقـش نمود و آن لبـش خنديده شد
زهره ي زهراي اطهر ، صبر و دينداري نمود
صبر و حلم آن به راه دين، بما فهميده شد
فاطمه بنت رسول اكرم است و علم و دين
نزد دينداران عالم ، علم آن سنجيده شد
فاطمه(س) آن صبر و علم و عفتـش يكتا بُوَد
چون زِ يكتايي حق، صبري بر آن باريده شد
در سـراي خاتـم پيغمبـر آخر زمان (ص)
درس علم و معرفت ، روشن بر آن تابيده شد
مريم عمران به عفت گرچه معروف است ليك
عفت زهرا(س) از آن مريم، نكوتـر ديده شد
هر زني گـر نقش دينداري از آن زهرا گرفت
نقش دينداري او ، چون گوهري رخشيده شد
وارث علم محمد(ص) بود آن ، تا شد سبب
رسم پيغمبر فرستادن زِ حق ، بر چيده شد
فاطمه(س) روي زمين،هرجا كه پا بنهاد و رفت
رشته ي دور جهالت ،ز آن ميان بُـبريده شد
فاطمه(س) زن بود ، اما همسري بهرش نبود
همسري همچون علي بهرش كجا،كي ديده شد
صبر و حلم3 فاطمه، سرمشق ره دينداري است
جزئي از اسرار دينـش ، اهل دين بشنيده شد
عفت و پاكي زهرا(س) بر زنان سرمشق بود
تا بدانند زن بـبايد ، از خدا ، ترسيده شد
حضرت زهرا(س) در آن دوران پُر جهل و غرور
نور ايمان از جبينـش4، در جهان تابيده شد
فاطمه(س) از علم وعفت،جهل را سركوب كرد
جهل زنهاي ديگر، از علم آن كوبيده شد
از وجودش ملت دنيا ، تواناً بهـره بـرد
بهره ي حلمش به دنيا و به ملت ديده شد
آه از آن مروانيـان و مردمـان آن زمان
آنچنان نور هدايت ، نـزدشان ناديده شد
آه از آن ظلم و جفاي مردمِ دور از خدا
جسم زهرا(س) از جفاي ظلمشان كاهيده شد
داد از اين دنيا ببين با حضرت زهرا ،چه كرد
دستش از دستاس5 كردن، بهر نان سائيده شد
حضرت زهرا(س)،كه اولاد محمد(ص)بوده است
از جفاي آل بوسفيان ، دلـش رنجيده شد
بيت الحزن6 فاطمه(س) امروز معروفـس هنوز
بسكه در بيت الحزن،اشك از رُخش باريده شد
اي خدا ، حيرانـم از دينداري آن فاطمه(س)
با چنان معنا ، بساط آن چرا برچيده شد
از جفا و ظلم آن سفيانيـان در كربلا
سلسله اولاد زهرايي ، زِ هم پاشيده شد
آن يزيد پُـر جفا ، ظلم و ستم افزون نمود
زآن جفا رأس حسينِ(ع) فاطمه(س) بُبريده شد
اي حسن ، زهراي اطهر گر شفاعت مي كند
شافعت نَـبْود ، اگر پايت زِ دين لغزيده شد
٭٭٭
1- پاكتر 2- مرواريد 3- بردباري 4- پيشاني 5- آسياب كردن 6- خانه ي غم
حسن مصطفایی دهنوی

 598 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه