« فيض حق »
هر که از فيض حق بی نصیبـس1
در برِ قوم و خویشان غریبـس
فیض2 حق هر که را یاورش نیست
از همه کهنه تر آستینـس
گر شود فیض حق یاور کس
در بر ناکسان3 هم کسینـس
یاوران فیض حق را بجوئید
ورنه بختت به زیر زمینـس
فیض حق گر تو را یاوری کرد
بخت4 تو نوجوان اولینـس
هر کس از فیض حق بهره بر شد
نوجوان بخت آن اولینـس
آخر ای نوجوانان خدا را
یاد کنيد مطلب آخر همینـس
هر که از یاد حق منصرف شد
بهر آن دشمن اندر کمینـس
٭٭٭
1- بهره – تقدير 2- بخشش – عطا 3- فرومايه – مكار 4- اقبال- دولت

 642 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه