شعر طوطی عشق – حسن مصطفایی دهنوی

« طوطي عشق »
طوطي عشق مرا ، عشق گُل آمد به نظر
تا كه از طوطي عشقت،نظر ابراز1 كنيم
رو به صحرا و چمن،نغمه ي2 هر بلبل باغ
پيش ابروي تو ، بلبل صفت آواز كنيم
با مِـي و باده و با مطرب و با شوق وشعف3
عشق خود را به روي گلشنت ابراز كنيم
با مِـي و مطرب و با باده از اين پرده ي راز
به هواي رُخ تو ، پرده گهي باز كنيم
٭٭٭
« سخن ساز »
حافظ از مسند عزّت4، ره توفيق بيافت
ما از آن مسند توفيق ، توان ياد كنيم
اي حسن ،حافظ اگر مرد سخن سازي بود
ما خوشس از سخنش،معنوي ايجاد كنيم
٭٭٭
1- اظهار- نمودن 2- آواز 3- شيفته- شادماني- عشق 4- تخت عظمت
٭٭٭
حسن مصطفایی دهنوی

 575 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه