شعر طلعت یزدان – حسن مصطفایی دهنوی

« طلعت يزدان »
خدا را كي توان ديدن، توان با عقل فهميدن
كز اول اينچنين بودس، همه با عقل خود ديدن
خدا فرد است و بي همتا،همه اين نكته سنجيدن
خدايي گر دوتا بودن ،بهم بودن به جنگيدن
همـه دانشوران هـر چنـد گرد نكته گرديدن
خـدا را نام بـشنيدن و صنـع قدرتش ديدن
خدا با عقل خود ديدن، وظائف شد به سنجيدن
خدا شايسته مي باشد ،كه مي بايد پرستيدن
خـدا با نور ايمانس ، زِ حكمت نور ورزيدن
به سنجش قدرتش بنگر ،به نور عقل فهميدن
به ظاهر كي توان ديدن ،به باطن بايد آن ديدن
به اين چشمان نمي شايد ، خدا را ظاهراً ديدن
به طرز حكمتش ديدن ، طريق عشق ورزيدن
كه غير از اين نمي شايد ،از آن چيزي بفهميدن
الا اي بنده ي يزدان ، تو را رهبر بُوَد ايمان
كه ايمان تو اين باشد ، به گرد حق بگرديدن
رسوم مُلك و ملت را رها كن، تا توان ديدن
كه با رسم جهان نـتوان ، به گرد حق بگرديدن
رموز حكمتـش بنگـر و پهنـاي زمين ديدن
چنان گِرد آفريده است آن،كه گِردس بهر گرديدن
بـرادر مـردم ناحـق ، طريـق حق بـرچيدن
طريق حق بيامـوز ، زِ دربارش نـرنجيدن
برادر حرف حق بشنو،كه حق را ديگران ديدن
مظفر مي بُوَند1 آنها ، كه حرف حق بشنيدن
دلا از زجر2 اين مردم،زِ حق نتوان كه بُبريدن3
صلاح و راهكار اينس ، كه از ناحق به بُبريدن
دلا بازم تو حق مي گو،كه حقگويان بحق بودن
به چشم دشمنان خارنـد ، كليد گنج معبودن
اگر مردم همه يكسان ،به رسم دين حق بودن
جفا و كينه و دزدي ، به يكديگر نه بـنمودن
اگر مردم از آن اول ، طريق حق بـپيمودن
طريقي غير دين حق ، همين مردم نه پيمودن
جفا بر خود نمودن ، چو از حق بي خبر بودن
خبر را بر تو بـنمودم ، جفايي بر تو نـنمودن
برادر كينـه جويي را ، توان با ديگران كردن
ولي با امر حق نـتوان،به صد كبر و دغل كردن
اگر مردم همه با هم ، به سهم خود رضا بودن
جفا برهم نمي كردن، همه از اهل حق بودن
اگـر مـردم از آن اول ،ره حق را بـپيمودن
همين امروزه اين مردم ، بحق در جستجو بودن
حقيقت را اگر ديدن، رهـي ديگر نـمي ديدن
بحق گر معتقد بودن، بـغير از حق نـپيمودن
اگر اين مردم دنيـا ، حقيقـت را بـفهميدن
حقيقت رد نـمي كردن ، ره باطل نـپيمودن
الا اي بنده ي يزدان،اطاعت كن زِ حد بيرون
حدود طلعت4 يزدان، نـمي شايد نشان كردن
حسن در طلعت يزدان ، نـشايد ره نـپيمودن
ولي با صـدق و با نيّـت، توان در طلعتش بودن
٭٭٭
1- مي باشند 2- آزار و اذيت 3- گسستن – بريدن 4- ديدار- وجه
حسن مصطفایی دهنوی

 646 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه