شعر طریق دانش – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« طریق دانش »
طریق دانش ای بشر ، برای ما که باز شد
بـبین که امر و نهی حق، نزول در حجاز1 شد
طریق گردش جهان ، به راه خودسری که بود
زِ خودسری برون برفت ، طریقه ی نماز شد
طریق مردم جهان ، طریق کفـر می فزود
طریق ما به راه حق ، فزود و سر فراز شد
دری زِ امر و نهی حق ، برای مردمان نبود
دری زِ امر و نهی حق، برای ما که باز شد
طریق دانشی نبود، زِ خواهش محمد(ص) است
نزول دانش از خدا ، زِ راه دین دراز شد
هر آنکه از طریق دین ،زِ راه حق برون نرفت
به چشم اهل معرفت ، مسلط و مجاز شد
کسی که بی طریق حق،به راه جهل خود برفت
زِ آتش درون خود ، به سوز پـُر گداز2 شد
حسن دوباره امر حق ، برای مردمان بگو
نیاز ما به حق بُوَد ، خدا که بی نیاز شد
٭٭٭
1- مکه و مدینه 2- گداختن
دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه