شعر رهبر آدم – دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

« رهبر آدم »
دانشسراي اين جهان ، در دانشش بازيگرست
دانش نشايد جُست ازآن،اين يك خر بي اُسرست1
دانش به مغز هـر كسي ، تأثير نيكي بر نهاد
روشن كند روح بشر، دانش خودش روشنگرست
گر عاقل دانشوري ،كار نكويي بر گماشت
كار نكويش هركه ديد،دانست كه دانش رهبرست
آدم اگر دانش نجست،توفيرش2ازحيوان چه بود
اندر رديف آدمي، حيوان صفت كور و كرست
آن عقل رحماني چه شد ،بر آدمي نازل بشد
گـر آدمي ، آدم نـشد ، پستر زِ حيوان و خرست
دانشورا بشنو زِ من ، دانش از اين منزل مجو
زآن منزلي دانش بجو ، كآن منزلت در آخرست
اين نكته را بشنو حسن ،تا زنده ايي دانش بجو
در زندگانـي بشـر ، دانش به آدم رهبرست
٭٭٭
1- افسار – چيزي كه بدان بندند 2- تفاوت – فرق
دیوان اشعار حسن مصطفایی دهنوی

 532 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه