شعر بنیانگذار مهر – حسن مصطفایی دهنوی

« بنیانگذار مهر »
ای خالقـی که حاکم روز جـزا تویی
خلاق این جهان و همه ماسوا1 تویی
درماندگان وادی غـم را رهـا کنی
بر درد بی دوای همه ، آن شفا تویی
مهر و وفای خود بفشاندی به روی خاک
بنیانگذار مهر ، به ارض2 و سماء3 تویی
جرم و گناه من که فزون شد در این زمین
بخشنـده ی گناه مـنِ بی نـوا تویی
اهل وفا ، وفا به فرومایگان کنـند
بخشنده ی وفا به اهل وفا تویی
ره می روند خلق زمین سوی کبریا
آنجا که رهنمای ره کبریا 4 تویی
من آمدم به خلق زمین ، هم صدا شوم
دیدم به خلق روی زمین ،هم صدا تویی
مهر و وفای خلق تو ،بر من فرو نشست
اسراری است که منشاء مهر و وفا تویی
از قدسیان به گوش حسن ،آمد این صدا
بر قدسیان نشانه ی صوت و صدا تویی
٭٭٭
1- تمام موجودات و مخلوقات 2- زمین 3- آسمان 4-جلال – کمال ذات و وجود
حسن مصطفایی دهنوی

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه