بـی قــرارم برای دیـــدنت

شرارها شعــــله بر جانم

میشکد برای دیدنـــت

بــاید باشـــم شعــــله

تــــا روزی کـــه ببینمــت

بی قــــــرارم و در قفس

زندانی گفـــــتم کــــه

به پــــای زندانی ماندن

فرقی ندارد با آن مرغ

در بند زندانی حــــالـــو

روزت نیســــت کــــم

تر ز مــــنی کــــه فلــک

شـــــب و روز ها را

برایــــم بر عکس میکند

دانــم ز جســــم آزادی

لیکن فکــرت با مــن هم

سلولیســت گــر آمدی

فکــرت بــبری آزاد کـنی

نه را بـــگو آزاد شـــو مــــرا

ز عـــــشقت فارغ کـــــــن

با خود کمــی آب بیـــاور

مــرا هم خاموش کن ثـــواب دارد!

نعمت الله سیادت مقدم

Loading

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه