برچسب: موریانه ی کار

شهریور 17
شعر موریانه ی کار – زانا کوردستانی

موریانه ی کار: کارهای مردانه می کرد کودکی که موریانه ی کار ساقه ی لبخندش را جویده بود!. سعید فلاحی (زانا کوردستانی)