برچسب: سعید فلاحی

خرداد 28
مجموعه چامک 1 – زانا کوردستانی

کابوس رفتنت: آرام مثل جوجه از تخم سر در می آورم از زیر پتویم! نبودنت مرا از زندگی می ترساند! همانند همان جوجه که از نوازش های گربه می لرزد!.   شاعر یک لاقبا: شاعری یک لا قبایم شعرهایم کفاف دوست داشتن ات را نمی کند.   موریانه ی کار: کارهای مردانه می کرد کودکی […]