دسته: نوشته های ناصر آکیاد

اکتبر 20
شعر باغبان / ماخرابیم خراب – ناصر آکیاد

باغبان علفهای باغچه را قربانی نگاه هرز خویش می کند،و در بی خبری ،از لطافت جوانهٔ باغچه…

اکتبر 12
شعر رعنا – ناصر آکیاد

شکستگی قاب تو، پوسیده گی من , گره سست مان به هم, پیوندی, ست محکم.! نگاهت, به تکه کاغذی…

اکتبر 12
شعر فقیر،غنی – ناصر آکیاد

ثروت اندوزان کیف ازلبانشان می چکد از انگشت به دهان ماندن ِ نداران ِ حسرت کش. صاحبان…

اکتبر 09
شعر روزنه ای به بن بست – ناصر آکیاد

خودفریبی قادرم! ببین… تن پوشم، خرقه ٔخدائیست !. می دانم‌،: مستأصل ودرمانده می…

اکتبر 08
شعر راز به گور بردنی – ناصر آکیاد

سکوتی وراجم! پرحرف‌ و بی ملاحظه! گاهی به گاهی ،، وقت وبی وقت، در نگارش واژه هابه کار…