دسته: نوشته های علیرضا ذکاوتمند (هامون)

نوامبر 24
شعر گاهی – علیرضا ذکاوتمند (هامون)

گاھی قلم ھم اشک میریزد در شبھایی که مانند امشب حال و ھوای دلم بی تو آنقدر ابریست که…

نوامبر 10
شعر چه بگویم – علیرضا ذکاوتمند (هامون)

چه بگویم که هر از گاه تنم میلرزد گرچه کوتاه بود عمر ولی می ارزد چه بگویم که خلایق به…