دسته: نوشته های علی اصغر رضایی مقدم

اکتبر 13
شعر حسرت – علی اصغر رضایی مقدم

نه حظی بردم از عمرم،نه کیفم کوک دنیا شد به هر سویی که رو کردم نصیبم رنج تنها شد به هر…