دسته: نوشته های کیش علی ربیعی

نوامبر 11
شعر در آشوب طوفانی دریا – کیش علی ربیعی

در آشوب طوفانی دریا ترانه های امواج را دوست دارم اگر چه سهمگین بر تخته سنگ ها می کوبند…