دسته: نوشته های فرشاد چوبینه

نوامبر 05
شعر گذر – فرشاد چوبینه

“گذر” دگر انگار مرا بخت تماشای تو نیست چاره ایی جز گذر از کوچه حاشای تو…