دسته: نوشته های الهه قاسمی

بهمن 06
رعد و برق – الهه قاسمی

ُ رعدوبرق انگاری صدای خوف و رَجاست ُ نترسیدن برای ھمچون ما کفر و جفاست َ سرزمین دل ما، در ترجمان پرمدعاست گفته حتی نیز َ بعد نمازِ آیات ھر خواستنی واجبرواست

اسفند 06
شعر دلدادگی – الهه قاسمی

یَشفعُ عنده اِلّا بَاذنه خودعشق است چنین توسلی برایم ھمچنان میل است آمده ام تا رو کنم تاروپود عشق را بی محا با ، بی ریا ، قلب و دل را خدایی اینچنین عاشق برایم ملموس است به اودررکوع ودرسجودعشق مجنون است آمده ام تابگویم عمق حرف عاشقی را تابگویم اینچنین ببینیددلدادگی را