دسته: نوشته های دلشاد بخشوده

اکتبر 27
شعر سفر – دلشاد بخشوده

من نه آنم که همیشه در سیر و سفر باشم جز تو در این عالم فکر یار دگر باشم گر در سفرم…

اکتبر 22
شهر ماه مهر – دلشاد بخشوده

مهر دل بگشای که ماه مهر به مهر آمد پدید ره گشای علم و دانش چون سپهر آمد پدید لذت…

اکتبر 22
شعر مناجات – دلشاد بخشوده

چه خرسندم از این بخشش که یک آنم امان دادی درون بی زمانی ها زمانم را زمان دادی بهار عمر…