داد از این روزهای
بی هوا
سلول ها سکوتها تراکنشهای مبهم
درهزارتوی سایه ی وحشت
به فریاددرسکوت
وای از آفتاب پرستان
داد از شاخه های رنگین
نفاق های بزرگ
لگامهای پاره آزادی
در آن طرف دشت هیاهو
آن دوراها
یاد تان هست دشمنان بزرگ؟
درکمد لباس کاپشن هاخاطره
به هزارتوی فراموشی
سکوت آزاردهند
قلمم به بازی خطوط سیاه
سینه ام آه می کشد
بارانی به هیچستان
داد ی از روزها
چشم ودلم بی هوا
بی هدف وپیچ پیچ
لوطی وار بهرقص واژگان
آ ه ام،زمان های فرکشیده
آوازهای رنگین
جنگ های نابرابر
هدیه های کریسمس
پروانه ای ها پر سوخته
اشک مادران مقاومت
تقدیم به غاصبان
هزینه آزادی در اسارات
دورها شقاوت نزدیکها وقاحت
درکدامین کوچه را راگم کردیم
گمشده کدام سرزمین
به شب وکذّابها
به نطق های خنده
به شب تاراج ها
یاد مان باشد کلید راه مقاومت
یک کلام: ولایت

Loading

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه