شعر راه توحید – حسن مصطفایی دهنوی

« راه توحيد »
گفتگويي زِ خدا باشد و توحيد بشر
آن كه بود است همين گفته ي ثابت نشنيد
راه توحيد به باريكي مويَـس نگريد
هر كه باريك نديدس ، ره توحيد نديد
راه توحيد بلند است و نشيب است و فراز1
سالك2 راه بـبايد شب و روزش بدويد
آخر اي قوم بشر، نكته ي اين گفته بـبين
آنچه دهقان بكند كشت ،همان را درويد
٭٭٭
1- پست و بلند 2- رونده
حسن مصطفایی دهنوی

 593 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه