هر جا که تو باشی ، همه آنجا دل ماست
فرقت عشق نمادی زدل ،
فـاصلـه هـاست
پیش ما قصـه دل رشتـه ی نا پیـدا یست
چون بـرون رفتی از آن ،
حاصل این مسئلـه هاست
زنـدگی خواب خوش است ، گـرکه پـذیـرا باشـی
نتوان کـرد سفر ، بـا حشم و راحلـه ها
همسفر با من عاشق نشدی ،
از اینکـه
امنیت نیست ،
به همـراه و صف قـافله هـا

عنایت الله ایرانمنش

Loading

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه