دختری از جنس ابریشم
آمده از نسترن، شبنم

دختری از جنس احساسم
می نشیند بر گل و سنبل

روی گل ها حک شده اسمش
اسم او زیبای هر گلشن

در بهار زندگی
هستی

هر ورق از این گلستانم
گل تو هستی و گلستان هم تو

عشق تو هستی
و
عاشقی هم تو

تو نیاز این دل غمگین
تو ثمین آوازگی رنگین

ستاره ملکی

 566 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه