همراه تودر کشتی طوفانی عشقم
من ساز تو وسیل پریشانی عشقم
هر روز به عطرتوشدم چون شب باران
سر مـسـت تووصورت نورانی عشقم
هرچنددراین شعشعه آیینه شکستم
مجنون توام ،غرق به ویرانی عشقم
هر روزکه از کوچه دل میگذری تو
اشکم ،به شام شب حیرانی عشقم
چون دفتر عشقت ،شده درس ام
در ترم رساله ،خط پایانی عشقم

 561 بازدید

امتیاز بدهید

نظر

افزودن دیدگاه